Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

Investigació en el sector farma

INVESTIGACIÓ MÈDICA I FARMACÈUTICA

Tipus d'estudis per al sector farma

Per al sector mèdic i farmacèutic hem desenvolupat principalment els següents tipus d'estudi.

Facilitem el treball al personal mèdic i sanitari en assajos clínics, realitzant la tasca de contactar amb el pacient, tant en el procés de captació com en el seguiment posterior (estudis longitudinals...).

Som experts en captació de perfils concrets de pacients a partir dels criteris d'inclusió requerits pel laboratori.

En les enquestes de seguiment, contactem amb els pacients per avaluar l'efecte de la medicació i l'evolució de la patologia.

Alliberem de treball a l'equip mèdic i optimitzem costos en minimitzar alguns sobrecostos com el derivat d'incentius.

Comptem amb la capacitat per dur a terme estudis multinacionals que proporciona el domini de múltiples idiomes dels enquestadors.

Aquests estudis estan adreçats a obtenir dades de consum dels hospitals a través de la informació gestionada a la farmàcia hospitalària. Es quantifica tant el consum intern de l'hospital (per a l'administració a pacients ingressats) com la dispensació de fàrmacs a pacients externs.

La persona que facilita la informació és normalment el Cap de Servei de Farmàcia Hospitalària, encara que en alguns casos delega en l'Adjunt o el Farmacèutic Intern Resident.

S'elabora un qüestionari en què es recullen els fàrmacs dels quals cal tenir informació de consum (de la marca del client i de la competència). És possible tenir la informació desglossada en funció de les distintes presentacions i formats dels productes i també és factible obtenir la informació segmentada per la unitat a què va dirigit el fàrmac o la patologia en què s'administra.

La periodicitat pot ser variable (anual, semestral…).

Permeten avaluar el posicionament d'un producte comparativament amb la competència, identificant les fortaleses i debilitats la qual cosa els converteix en una eina essencial en el desenvolupament d'estratègies.

Estudis per avaluar les necessitats dels consumidors / farmacèutics / mèdics així com els criteris que determinen l'elecció d'una marca o producte.

A partir de la visualització, ús o manipulació d'un producte s'obtenen valoracions per part del consumidor de tots aquells aspectes de què és necessari recollir informació.

Pretest qualitatius per determinar les motivacions i frens i realitzar les optimitzacions necessàries.

Post-test quantitatius per avaluar l'impacte de les accions comunicatives (notorietat aconseguida i imatge projectada).

Estudis per generar idees de cara al desenvolupament de nous productes, avaluar nous conceptes a través de la realització de focus groups creatius i de braimstorming.

Permeten obtenir valoracions respecte dels envasos, la imatge que transmet, les percepcions respecte a la seva funcionalitat, practicitat, utilitat de la informació que incorpora…

 

Permet auditar la presència de material promocional en el punt de venda, així com el protagonisme que té dins l'establiment (ubicació en zones calentes/fredes…).

 

Permeten avaluar la comprensió del pacient de prospectes, instruccions, registres diaris autocumplimentats…

És fonamental adaptar el llenguatge adreçat al pacient per poder assegurar una bona comprensió de la informació rellevant.

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2023 Clau Consultors, SL