Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA

Un estudi quantitatiu o enquesta permet conèixer les opinions, actituds o comportaments que es desitgen investigar expressats en forma de percentatges que són aplicables al conjunt de la població estudiada. Per obtenir-los s'elabora un qüestionari que ha de respondre una mostra representativa de la dita població.

Cada grandària de mostra comporta un determinat marge d'error en els resultats. Per això ha de prestar-se atenció a la grandària de la mostra tant en el moment de dissenyar l'estudi (perquè la mostra sigui suficient) com en el moment d'interpretar els resultats (per no donar importància a diferències estadísticament no significatives).

Un aspecte fonamental en l'investigació cuantitativa consisteix a garantir la representativitat de la mostra seleccionada perquè els resultats siguin extrapolables al conjunt de la població. Per a això és important definir correctament l'univers, seleccionar adequadament la mostra, definir les variables sobre les quals és necessari fixar quotes, etc.

Metodologies quantitatives d'investigació de mercats

METODOLOGIES QUANTITATIVES

Entrevistes personals (face to face)
CATI (Entrevistes telefòniques assistides per ordinador)
CAPI (Entrevistes personals assistides per ordinador)
CAWI (Entrevistes web assistides per ordinador)
Enquesta postal
Pànels
Investigació a Internet

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

Estudis continus (tracking)
Estudis de base i imatge
Estudis de diagnòstic
Investigació motivacional
Test de concepte / producte / packaging / promocions
Pre i post-test publicitaris
Estudis sobre distribució
Estudis sobre qualitat percebuda / satisfacció del client
Mystery Shopper

Línies de treball en investigació de mercats quantitativa
 

MÉS INFORMACIÓ

El primer pas per realitzar un estudi quantitatiu és definir els objectius o continguts que es desitgen estudiar amb detall. A partir del llistat de continguts s'elaboren les preguntes a formular a l'enquestat.

Un tècnic especialitzat elabora el qüestionari (o assessora al client en el seu disseny) i s'encarrega d'evitar que es produeixin biaixos. Per a això controla l'ordre de les preguntes, tracta d'evitar el cansament de l'entrevistat (sempre recomanem evitar qüestionaris excessivament extensos) o adapta l'enunciat al llenguatge de l'entrevistat perquè la pregunta s'entengui correctament i sense confusions.

Sempre ha de fer-se un pretest del qüestionari per detectar qualsevol possible caire o dificultat de comprensió.

Un cop elaborat el qüestionari es dimensiona l'univers objecte d'estudi, s'estableix el procediment de selecció de la mostra i, a continuació, s'inicia el treball de camp o fase de recollida d'informació.

La recollida d'informació a partir del qüestionari pot fer-se personalment (face to face), telefònicament (amb el sistema CATÍ), de forma postal o bé online. Cadascun d'aquests procediments presenta avantatges i inconvenients.

La bona execució del treball de camp i un meticulós procés de control de la seva qualitat és una peça fonamental per avalar la qualitat d'un estudi.

Un cop fetes les enquestes s'enregistren les respostes en una base de dades per al seu posterior tractament i tabulació estadística.

A partir d'aquestes dades el client obté taules amb resultats numèrics així com un complet informe gràfic amb els principals resultats i conclusions que haurà de donar resposta a les necessitats plantejades en l'investigació i que han d'ajudar al client en la seva presa de decisions.

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL