Estudis en l'àmbit de la Formació

Educació

Models d'investigació en l'àmbit de la formació

Fa més d'una dècada de la creació del departament especialitzat en estudis de l'àmbit de la formació i l'educació de Clau Consultors. En aquest temps s'han dut a terme de manera continuada múltiples investigacions que es corresponen principalment amb els següents tipus d'estudi:

L'avaluació de la satisfacció cerca elaborar un sistema d’informació que contempla la satisfacció de l'alumne com a un instrument clau en l’estratègia de qualitat del centre.

A través d'una eina de mesura construïda ad-hoc per a cada centre i tipus de formació impartida s'obtenen resultats clars i operatius sobre les percepcions de l'alumnat respecte de la qualitat de l'ensenyament, els materials, els recursos pedagògics o la infraestructura. Basant-se en aquestes valoracions es detecten àrees de millora i optimització.

Mitjançant una anàlisi de l'estructura del mercat de treball i en base a les competències professionals necessàries en els sistemes de producció d'un determinat sector productiu s'assoleix una diagnosi operativa per a emprendre accions formatives. Aquesta mena d'estudi constitueix una eina especialment útil per a centres de formació i organismes.

La inserció laboral de determinats col·lectius és una de les prioritats en moltes convocatòries atorgades per organismes públics.

Per desenvolupar un pla d’inserció laboral és necessari partir de la situació personal de l’alumnat al qual es dirigeix el pla. La qualitat de la inserció reposa en la coherència entre el projecte d’una persona i la seva relació amb el medi econòmic i social en el qual ens trobem.

A través d'un seguiment a posteriori de la trajectòria de l'alumnat s'obtenen dades fiables sobre l'impacte de la formació rebuda i la relació que té amb la seva situación laboral.

  • Desenvolupament de plans d’acció
  • Estudis de base
  • Estudis de diagnosi
  • Investigació motivacional
 

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL