Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

MODELS D'INVESTIGACIÓ

Els models d'investigació que Clau Consultors utilitza més habitualment són els següents:

CONCEPT & ADVERTISING TEST

El Concept & Advertising test és un model d'investigació qualitativa consistent en l'anàlisi de conceptes, comunicació publicitària, packaging i accions promocionals. S'utilitza metodologia d'intervenció qualitativa: grups de discussió i entrevistes en profunditat. Es mostra als participants una bateria de spots, comunicacions o accions promocionals objecte d'estudi (fins a un màxim de 8), analitzant-se els aspectes clau de cadascun, centrant-se en els likes i dislikes associats a l'acció publicitària, així com el seu nivell d'adequació i repercusions en la percepció global del producte i la seva possible prescripció a nivel professional.

Avantatges

Aquest model proporciona una valoració exhaustiva dels factors clau del concepte, el producte, la comunicació i l'acció promocional: motivacions i frens, adequació al tipus de producte, elements més rellevants, així com les repercusions del marketing mix a nivell de prescripció professional per a aquesta mena de productes.

COMPROVACIÓ DE PROMOCIONS I MATERIALS EN EL PUNT DE VENDA

La comprovació de promocions i material en el punt de venda és una comprovació in situ (en el propi establiment/punt de venda) de cara a avaluar i obtenir un control de la presència i desenvolupament de promocions concretes de productes, així com la presència en el punt de venda del material relatiu al producte o promoció testada (material PLV o POP). Generalment es du a terme aquesta mena de tècnica en establiments d'alimentació/ gran consum, quioscos, papereries, hosteleria, entitats financeres i d'assegurances, concessionàries de vehicles,...

Objectius

Avaluar els principals aspectes del desenvolupament concret d'una campanya promocional:

• Determinar la presència o no presència del producte i del material de suport publicitari o promocional.
• Detectar l'efecte de la campanya: volum de vendes del producte, distribució del material entre els consumidors,...
• Determinar aspectes optimitzables pel que fa a atractiu, impacte, utilitat, notorietat,...

STORE CHECK

L'store-check és un model de observació que té per objectiu principal avaluar la presència de productes en el linial o punt de venda.

Objectius

Determinar quins productes es troben presents en el linial així com detectar variables tals com la superfície, ubicació i disposició, incidència i rellevància de la promoció en el punt de venda, preus i presència d'altres marques. Es pot aplicar tant per a la globalitat de productes presents en el punt de venda com per a productes específics. Així mateix, el store-check representa una informació complementària de gran valor per a altres tipus d'investigació: Mystery Shopper, tests d'accions promocionals i imatge corporativa, estudis d'hàbits i comportaments de compra, ...

MYSTERY SHOPPER (CLIENT MISTERIÓS)

El Mystery Shopper o Client Misteriós és una tècnica que consisteix en la simulació de la compra, la contractació de serveis o presa de contacte amb el venedor in situ (en el punt de venda/establiment), duta a terme per un equip qualificat de persones especialitzades en la pseudocompra. Aquests sol·liciten, com si fossin un client més, una sèrie de productes, serveis o informacions amb la finalitat d'avaluar unes variables definides prèviament.

Objectius i Metodologia

Permet mesurar de forma minuciosa la qualitat del servei i la satisfacció del client. La metodologia està basada en tècniques d'observació participant. S'estableixen una sèrie de punts d'actuació per a obtenir informació detallada dels aspectes físics i de la qualitat del servei (disponibilitat i professionalitat dels empleats, l'atenció i el tracte dispensat als clients).

Més informació dins de l'apartat d'Enquestes de Satisfacció i Estudis de la Qualitat.

PROGRAMA DE MESURA DE LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT

El Programa de Mesura de Satisfacció del Client és un sistema d'informació que contempla la satisfacció del client com a l'element clau de l'estratègia corporativa de qualitat. És una eina de gestió que permet convertir els desitjos i percepcions dels clients en informació tangible. Es tracta d'un sistema de mesura continuat que permet un seguiment dels progressos i dels resultats de millora respecte de les demandes del client

Objectius

A més de mesurar la satisfacció cara a satisfer les demandes bàsiques del client, informa sobre les diferències amb la competència: aquells elements que proporcionen valor afegir al producte o servei, i que poden generar avantatges competitius:

• Detectar i mesurar, des de la perspectiva del client, els factors clau de qualitat.
• Determinar quina relació entre qualitat, preu i imatge resulta atractiva per al client.
• Identificar possibles estratègies de diferenciació de productes/serveis.
• Establir comparacions amb la competència respecte a la qualitat de rendiment.
• Esbrinar punts forts i febles.

Més informació dins de l'apartat d'Enquestes de Satisfacció i Estudis de la Qualitat.

HALL TEST

El Hall Test és una tècnica consistent a efectuar un test al voltant d'un producte o servei, mitjançant el seu tast o utilització in situ: en el domicili de l'entrevistat, en un establiment,... Un cop feta la fase de prova es pregunta a l'entrevistat al voltant dels principals likes i dislikes, opinions i significats en relació amb el producte testat.

Avantatges

És una de les metodologies més idònies de cara a reproduir amb una elevada fiabilitat situacions reals de prova i valoració d'un article/servei. Les seves possibilitats d'aplicació són diverses segons els objectius a cobrir.
Permet obtenir una informació fàcil, ràpida, operativa i fiable de les principals opinions, motivacions i frens associats al producte testat, aconseguint reproduir la situació d'una forma molt més propera a la que es dóna en la realitat que la que s'aconsegueix des de la senzilla entrevista personal que fa referència a qüestions teòriques o de record de l'entrevistat, i alhora contrarestar els biaixos derivats d'efectuar la recollida d'informació en un context (físic i temporal) allunyat del territori quotidià d'ús del producte.
Així mateix, facilita l'administració de qüestionaris de certa extensió, en comptar amb les condicions òptimes: indret adequat, temps i la possibilitat d'interactuar enfront de dubtes concrets.

AULA TEST

L'aula test és un model que desenvolupa diversos tipus d'investigació de base, hàbits, diagnòstic i temes d'opinió pública/social, entre el públic infantil, juvenil i adult, en l'àmbit de l'ensenyament públic i privat: primària, secundària, formació tècnicoprofessional i universitat.

Avantatges

Permet un accés fàcil, ràpid i operatiu a l'entrevistat a l'utilitzar el grup aula com a base per a la realització del treball de camp, i a la vegada contrarrestar els biaixos derivats d'efectuar la recollida d'informació en un context aliè al territori quotidià de relació social de l'entrevistat. Així mateix, facilita l'administració de qüestionaris de certa extensió, al disposar de les condicions òptimes: indret adequat, temps i la possibilitat d'interactuar enfront de dubtes concrets.

MIRROR VIEWING TEST

El Mirror Viewing Test és un mètode operatiu d'anàlisi de conceptes de producte i comunicació publicitària, a través de metodologia qualitativa, per al diagnòstic i avaluació dels factors clau del nou concepte o de la comunicació testada. Es tracta de la realització de Focus Groups mitjançant sessions intensives de treball (1 o 2 dies) en els que es testen els aspectes bàsics del concepte de producte o de la comunicació, desenvolupant-se a continuació la seva anàlisi, amb la intervenció activa del client.

Avantatges

Obtenir un diagnòstic eficaç i operatiu al voltant de la nova comunicació o concepte, en un temps mínim que permeti prendre les decisions apropiades, a través d'un report final de conclusions i recomanacions (a lliurar 48 hores després de la seva realització.) Així mateix permet el flux d'informació entre l'institut i el client, alhora que possibilita a aquest darrer disposar d'una posició de privilegi en poder interactuar de forma activa des de dins de la investigació.

INVESTIGACIÓ SOBRE SOCIOESTILS COMUNICACIONALS (PÚBLIC INFANTIL)

La investigació sobre socioestils comunicacionals és una investigació qualitativa, però amb suport quantitatiu, que possibilita obtenir una radiografia de l'evolució en cada moment de l'escala de valors i dels estils que el públic infantil percep en la publicitat, i alhora permet prospectar aquells que apareixen més pertinents a curt termini.

Aquest model parteix del plantejament d'oferir la màxima flexibilitat al disseny concret de cada investigació que s'hi basa, apareguent dues línies principals d'intervenció:
• Un diagnòstic general dels valors que es perceben i que es demanen en relació amb l'acció comunicacional en el seu conjunt i des del col·lectiu infantil.
• Estudis monogràfics sobre distints sectors de productes: joguines, canal impuls, alimentació, roba i calçat esportius, ...

Objectius

Detectar quins són aquells estils associats de vida i de comportament que emergeixen amb major rellevència en cada moment, així com determinar aquells que perduren i mantenen un valor.

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL